Osobní údaje členů

Pionýr a jeho pobočné spolky vedou evidenci členů spolku. Osobní údaje členů spolku jsou zpracovávány v souladu se stanovami spolku, a to na základě vyplněného registračního listu člena a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.

Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím dokumentu:

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku

Osobní údaje účastníků akcí

Pionýr a jeho pobočné spolky vedou evidenci osob účastnících se činnosti a jednotlivých akcí spolku, a to v rozsahu potřebném pro zajištění této činnosti a dále v rozsahu potřebném pro prokazování konání těchto akcí a jejich účastníků v návaznosti na obecně platné právní předpisy, vnitřní předpisy spolku a pravidla stanovená poskytovateli dotačních prostředků z veřejných rozpočtů.

Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím dokumentu:

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí

Transparentní účet

Pro naše potřeby využíváme transparnentní účet 2200227815/2010 vedený u Fio banky, a.s. Upozorňujeme, že operace na transparentním účtu jsou zveřejněny způsobem, v rozsahu a po dobu stanovenou ve Smlouvě o zveřejnění údajů o transparentním účtu v síti Internet.